Doch mei oan de skûtsjepool en meitsje kâns op in Omrop Fryslân sinnebril of in arranzjemint by skûtsjeskipper Eelke Dykstra.

Alle dagen kinsto de nûmers 1, 2 en 3 fan de wedstriid foarsizze, en dêrmei in sinnebril winne. Folje alle dagen de pool yn, helje punten en win as bêste foarsizzer in arranzjemint by skûtsjeskipper Eelke Dykstra.

  • De skûtsjepool is dit jier fernijd! Fêste dielnimmers moatte dêrom dit jier wer opnij in akkount oanmeitsje.
  • Foarsis foar alle dagen de nûmers 1, 2 en 3 fan de wedstriid fan de dei. Ynfolje kin allinnich fia de site, oant de start fan de wedstriid.
  • Hasto de winner goed foarsein, dan krijst 4 punten. De nûmer 2 is goed foar 2 punten, de nûmer 3 foar 1 punt. Foar elke goeie foarsizzing yn de top trije krijst ek 1 punt. Dejinge mei de measte punten wint de deipriis (de sinnebril). By in gelikense einstân wint dejinge dy't de foarsizzing it earst ynstjoerde. Wy hâlde de offisjele útslach fan de SKS/IFKS oan, dus nei ferwurking fan mooglike protesten.
  • As de wedstriid net trochgiet, kinst gjin punten fertsjinje en is der dus ek gjin deiwinner.

It systeem is folslein opnij opboud en dat betsjut dat elkenien dy't earder meidien hat, opnij in akkount oanmeitsje moat.

Brûkersakkount

Primary tabs

Fier dyn Omrop Fryslân Skûtsjepool e-mailadres yn
Folje dyn wachtwurd byhearrende dyn e-mail adres.