Doch mei oan de skûtsjepool en meitsje kâns op in Omrop Fryslân sinnebril of in arranzjemint by skûtsjeskipper Eelke Dykstra.

Alle dagen kinsto de nûmers 1, 2 en 3 fan de wedstriid foarsizze, en dêrmei in sinnebril winne. Folje alle dagen de pool yn, helje punten en win as bêste foarsizzer in arranzjemint by skûtsjeskipper Eelke Dykstra.

  • Foarsis foar alle dagen de nûmers 1, 2 en 3 fan de wedstriid fan de dei. Ynfolje kin allinnich fia de site, oant de start fan de wedstriid.
  • Hasto de winner goed foarsein, dan krijst 4 punten. De nûmer 2 is goed foar 2 punten, de nûmer 3 foar 1 punt. Foar elke goeie foarsizzing yn de top trije krijst ek 1 punt. Dejinge mei de measte punten wint de deipriis (de sinnebril). By in gelikense einstân wint dejinge dy't de foarsizzing it earst ynstjoerde. Wy hâlde de offisjele útslach fan de SKS/IFKS oan, dus nei ferwurking fan mooglike protesten.
  • As de wedstriid net trochgiet, kinst gjin punten fertsjinje en is der dus ek gjin deiwinner.

Brûkersakkount

Primary tabs